dr hab. Kamilla Marchewka-Bartkowiak, prof. nadzw. UEP

Stanowisko: profesor nadzwyczajny

Kontakt

Collegium Altum pok. 1315

telefon: 
061 854 33 77
fax: 
061 854 34 15

Dyżury

 Dyżury w trakcie letniej sesji egzaminacyjnej:

21 (wtorek) - 10.00 -11.30 pok. 1315

 

 

 

 

 

Publikacje

 1. Zasady emisji i obrotu bonami skarbowymi, referat na konferencję naukową pt."Finanse i bankowość" - Dźwignie wzrostu Gospodarczego, Szczecin - Międzyzdroje 1998
 2. Treasury Bills - the Source of the Budget Deficit Financing in Poland, w: From Plan to Market. Selected problems of the Transition, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1999
 3. Prawne formy zabezpieczenia zwrotności kredytu (współautor E. Gruszczyńska-Brożbar), w: Kredyty i gwarancje bankowe - Materiały pomocnicze do ćwiczeń, red. W. Przybylska-Kapuścińska, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2000
 4. Przyczyny emisji krótkoterminowych papierów wartościowych w Polsce, w: Zarządzanie finanasami - współczesne tendencje w teorii i praktyce, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2000
 5. Główne nurty w teorii kapitału, Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny, nr 3/2000
 6. Rynek rządowych papierów wartościwych a zarządzanie długiem publicznym w krajach EMU, w: Finanse, Banki i ubezpieczenia w Polsce u progu XXI wieku - Tom I- Finanse publiczne, Wydawnictwo Akademii Ekonoomicznej w Poznaniu, Poznań 2000
 7. Organizacja rynku pierwotnego bonów skarbowych, w: Rynek finansowy. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2000
 8. Alternatywne formy finansownia działalności gospodarczej - leasing, faktoring, forfaiting, w: Kredyty i gwarancje bankowe - Materiały pomocnicze do ćwiczeń, red. W. Przybylska-Kapuścińska, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2000
 9. Wybrane problemy związane z długiem publicznym w Polsce, w: Rynek pieniężny i kapitałowy. Debiuty ekonomiczne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2000
 10. Recenzja książki, P.Szpunar, Polityka pieniężna. Cele i warunki skuteczności, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000, w: Zeszyty Naukowe WSB nr 13/2000, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań 2000
 11. Wiarygodność kredytowa kraju - determinantą konkurencyjności rządowych papierów wartościowych na międzynarodowym rynku, w: Finanse, bankowość i ubezpieczenia (red. K. Jajuga, M. Łyszczak), Prace Naukowe AE Wrocław, Tom 2, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2001
 12. Cele i niezależność polityki zarządzania długiem publicznym - doświadczenia wybranych krajów, Bank i Kredyt nr 9/2001
 13. Government Securities and Public Debt Management in EMU - the Case of Belgium, Economy in Transition. Problems, ideas, solution. Proceedings of Lubniewice 2000, ed. by A. Janc - Wydawnictwo AE Poznań, Poznań 2001
 14. Funkcje pieniądza a funkcje kapitałów (oszczędności) pieniężnych, Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny, nr 4/2001
 15. Klasyfikacja instrumentów polityki pieniężnej, Operacje otwartego rynku, Polityka kursu walutowego (współautorzy W. Przybylska-Kapuścińska, A. Matuszczak) w: Polityka pieniężna. Cele, instrumenty, strategie - Materiały Dydaktyczne (red. W. Przybylska-Kapuścińska), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2002
 16. Bony skarbowe, w: Rynek papierów wartościowych w Polsce. Wybrane problemy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2002
 17. Krótkoterminowe papiery wartościowe (bony pieniężne) banku centralnego, w: Rynek papierów wartościowych w Polsce. Wybrane problemy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2002
 18. Rynek rządowych papierów wartościowych państw strefy euro, Bank i Kredyt nr 9/2002
 19. Przygotowanie Irlandii do członkowstwa w Unii Gospodarczo-Walutowej (lata 1991-1998), w: Unia Europejska. Gospodarka Polski na drodze do Unii Europejskiej, Zeszyty Naukowe WSB nr15/2002, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań 2002
 20. Przedmiotowa i podmiotowa struktura rynku rządowych papierów wartościowych w segmentacji rynku kapitałów pieniężnych, w: Polityka pieniężna i rynek (red. W. Przybylska-Kapuścińska), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2003
 21. Zarządzanie długiem publicznym w krajach Unii Europejskiej i Polsce, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 2003
 22. Instytucjonalne aspekty koordynacji zarządzania długiem publicznym i polityki pieniężnej, Bank i Kredyt nr 10/2003, s. 4-13
 23. Rozwój rynku rządowych papierów wartościowych strefy euro, w: Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej. Tom IV Rynki finansowe, red. Jan Czekaj, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2004
 24. Pieniądz i rynek. Z prac młodych ekonomistów (red. nauk.), Zeszyt nr 2, Wydawnictwo Bonami, Poznań 2004
 25. Dług pod specjalnym nadzorem, Rzeczpospolita nr 287 z dnia 8 grudnia 2004 r.
 26. Audyt i kontrola zarządzania długiem publicznym (współautor: Grzegorz Gołębiowski), Materiały i Studia NBP, nr 181/2004
 27. Pieniądz, rynek, instytucje. Z prac młodych ekonomistów. Zeszyt 3, red. Kamilla Marchewka-Bartkowiak, Katedra Teorii Pieniądza i Polityki Pieniężnej, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, ZP-Poligrafia, Poznań 2005
 28. Strategie współpracy z inwestorami w ramach zarządzania długiem publicznym, Bank i Kredyt nr 5/2005
 29. Modele instytucji i audytu zarządzania długiem publicznym (współautor: Grzegorz Gołębiowski), Zeszyt Naukowy Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, nr 60/2005, Warszawa 2005
 30. Lepiej zarządzać finansami państwa, Rzeczpospolita nr 263 z dnia 10 listopada 2005
 31. Zarządzanie dlugiem publicznym w Polsce. Wybrane zagadnienia. Z prac mlodych ekonomistów, Zeszyt 4,Katedra Teorii Pieniądza i Polityki Pieniężnej, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Druk: ZP-Poligrafia, Poznań 2006
 32. Budżet nie musi tracić na gwarancjach, Rzeczpospolita z 7 czerwca 2006 r.
 33. Referat "Government debt management. The scope of reforms undertaken and constraints on further development in Poland, Warsztaty Warsztaty mistrzowskie, Finanse publiczne a polityka. Organizacja procesu budżetowego w Polsce i na świecie" Ernst & Young, 22.06.2006
 34. Państwo będzie pożyczać głównie w kraju, Rzeczpospolita z dnia 13 października 2006 r.
 35. Węgierski dług, Gazeta Bankowa, 9-15 października 2006 r.
 36. Komercyjnie i efektywnie, Gazeta Bankowa, 16-22 października 2006 r.
 37. Gwarancje i poręczenia państwowe - analiza doświadczeń międzynarodowych i polskich, Materiały i Studia NBP nr 214, NBP, Warszawa 2006
 38. Zarządzanie długiem, Gazeta bankowa nr 52 (948) z dnia 27.12-01.01.2007
 39. Cele zarządzania długiem publicznym w teorii i praktyce, w: Wybrane problemy rynku pieniężnego i kapitałowego, red. W. Przybylska-Kapuścińska, Zeszyty Naukowe nr 80, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2007
 40. Rynek skarbowych papierów wartościowych, w: Rynek papierów wartościowych strefy euro, red. W. Przybylska-Kapuścińska, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Kraków 2007
 41. Gwarancje i poręczenia Skarbu Państwa - niewykorzystane możliwości?, INFOS, Biuro Analiz Sejmowych nr 9/2007
 42. Czekając na euro 2012, powalczmy z długami, Rzeczpospolita z dnia 25 maja 2007 roku
 43. System gwarancji i poręczeń władz centralnych - porównanie rozwiązań polskich i szwedzkich, w: Harmonizacja finansów publicznych w skali narodowej i europejskiej, red. K. Piotrowska-Marczak, K. Kietlińska, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2007
 44. Uwaga dług publiczny szybko rośnie, Rzeczpospolita nr 256 z dnia 2 listopada 2007
 45. Reformy instytucjonalne zarządzania długiem publicznym – nowe tendencje i wyzwania, w: Uwarunkowania i bariery w procesie naprawy finansów publicznych, red. J. Głuchowski, A. Pomorska, J. Szołno-Koguc, Wydawnictwo KUL, Lublin 2007
 46. Dług potencjalny w świetle Macierzy Ryzyka Fiskalnego, Ekonomista nr 6/2007
 47. Ryzyko w zarządzaniu długiem publicznym w świetle teorii finansów i praktyki państw Unii Europejskiej, w: Gospodarka i finanse, Zeszyty Naukowe nr 103, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2008
 48. Fundusze: dobry czy zły kapitał?, Rzeczpospolita nr 95 (7996) z dnia 22 kwietnia 2008
 49. Zarządzanie długiem publicznym. Teoria i praktyka państw Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008
 50. Agencyjna organizacja zarządzania długiem Skarbu Państwa, w: Wybrane zagadnienia społeczne i gospodarcze, Studia BAS nr 12, Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu, Warszawa 2008
 51. Pieniądz, budżet i rynek. Z prac młodych ekonomistów, red. K. Marchewka-Bartkowiak, Zeszyt 5, Katedra Teorii Pieniądza i Polityki Pieniężnej, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2008
 52. Fundusz Rezerwy Demograficznej, INFOS, Biuro Analiz Sejmowych, Nr 20 (44)/2008
 53. Opinia dotycząca projektu budżetu państwa na rok 2009 w zakresie „Strategii zarządzania długiem sektora finansów publicznych na lata 2009–2011” w: Budżet państwa na rok 2009. Ekspertyzy szczegółowe 1, Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu
 54. Opinia dotycząca projektu budżetu państwa na rok 2009 w zakresie finansowania deficytu budżetowego, państwowego długu publicznego i jego obsługi, gwarancji i poręczeń oraz należności Skarbu Państwa, w: Budżet państwa na rok 2009. Ekspertyzy szczegółowe 1, Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu
 55. Gwarancje rządowe wymagają rozwagi, Rzeczpospolita nr 270 z dnia 19 listopada 2008
 56. Rynek skarbowych papierów wartościowych w strefie euro, „Bank i Kredyt” 2008, nr 10, NBP, (wkładka edukacyjna Europejska Integracja Monetarna od A do Z).
 57. Sovereign Portfolio Management Agency jako instytucja zarządzająca państwowymi portfelami finansowymi, "Bank i Kredyt" 2008, nr 11
 58. Instytucjonalne podstawy zarządzania zadłużeniem Skarbu Państwa, w: Współczesne problemy rynku pieniężnego i kapitałowego. Teoria i praktyka, red. K. Gabryelczyk, E. Gruszczyńska-Brożbar, Zeszyty Naukowe nr 113, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2009
 59. Recenzja książki, Jennifer Johnson-Calari i Malan Rietveld (red.) Sovereign Wealth Management, Central Banking Publications Ltd, Londyn 2007, "Bank i Kredyt" 2008, nr 12
 60. Kryzys finansowy a dług publiczny w: Kryzys finansowy-wybrane zagadnienia, Biuro Analiz Sejmowych, Warszawa 2009 (współautor Grzegorz Gołębiowski)
 61. Nowe reguły ograniczające zadłużenie sektora finansów publicznych, w: Porównanie ważniejszych regulacji projektowanej i obecnej ustawy o finansach publicznych, Biuro Analiz Sejmowych, Przed pierwszym czytaniem nr 4/2009.
 62. Rezerwy walutowe, Biuro Analiz Sejmowych, Infos nr 15(62)/2009
 63. Państwowe fundusze stabilizacyjne - problem czy szansa na długoterminowe równoważenie budżetu państwa, w: Finanse 2009 - Teoria i praktyka, Finanse publiczne I, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009, s. 205-212
 64. Dług i Audyt w Sektorze Finansów Publicznych, red. B. Gumińska, K. Marchewka-Bartkowiak, W. Przybylska-Kapuścińska, Zeszyt 1, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań 2009, ss. 255.
 65. Znaczenie zarządzania długiem Skarbu Państwa w Polsce w procesietransformacji polityki fiskalnej, w: Dwadzieścia lat transformacjigospodarczej w Polsce. Aspekty systemowe i makroekonomiczne, red. W.Balicki, A. Małecki, Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu nr24/2009.
 66. Opinia dotycząca projektu ustawy budżetowej na 2010 r. w cz. 19 – Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe w: Budżet państwa na rok 2010. Ekspertyzy szczegółowe 1, Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu
 67. Opinia dotycząca projektu ustawy budżetowej na 2010 r. w cz. 77 – Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa w: Budżet państwa na rok 2010. Ekspertyzy szczegółowe 1, Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu
 68. Opinia dotycząca projektu budżetu państwa na 2010 r. w cz. Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w: Budżet państwa na rok 2010. Ekspertyzy szczegółowe 1, Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu
 69. Opinia dotycząca projektu budżetu państwa na 2010 r. w zakresie państwowego długu publicznego i jego obsługi, gwarancji i poręczeń oraz należności Skarbu Państwa w: Budżet państwa na rok 2010. Ekspertyzy szczegółowe 1, Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu
 70. Opinia dotycząca "Strategii zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2010-2012" w: Budżet państwa na rok 2010. Ekspertyzy szczegółowe 1, Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu
 71. System emerytalny a dług publiczny w: Kontrowersje wokół systemu emerytalnego i długu publicznego, Analizy BAS nr 17(25)/2009, Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu
 72. Czas na złote reguły, Gazeta Finansowa z dnia 8.01.2010
 73. Reguły fisklane, Analizy BAS, Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu, nr 7(32)/2010
 74. Ujawnijmy cały bilans sektora publicznego, Gazeta Finansowa z dnia 12-18 luty 2010
 75. Doświadczenia parlamentarnych służb analitycznych w świetle globalnego kryzysu finansowego, Analizy nr 11(36)/2010, Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu
 76. Redefinicja długu publicznego, Infos nr 11(81)/2010, Biuro Analiz Sejmowych
 77. Opinia dotycząca możliwości uregulowania sytuacji prawnej osób posiadających przedwojenne obligacje Skarbu Państwa w aspekcie finansowo-prawnym, Biuro Analiz i Dokumentacji, Kancelaria Senatu RP, OE-135, czerwiec 2010
 78. Problemy związane z finansowaniem systemu emerytalnego z budżetu państwa w Polsce, w: Dylematy i wyzwania finansów publicznych, red. nauk. T. Juja, Zeszyt Naukowy nr 141, Wyd. UE w Poznaniu, Poznań 2010, s. 175-185
 79. Reformy Paktu na rzecz Stabilności i Wzrostu, w: Polityka budżetowa, red. G. Gołębiowski, Studia BAS Nr 3(23)/2010, Kancelaria Sejmu
 80. Problem długu publicznego w Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów z Maastricht, w: Polityka budżetowa, red. G. Gołębiowski, Studia BAS Nr 3(23)/2010, Kancelaria Sejmu
 81. Skonsolidowany system zarządzania płynnością sektora publicznego, Analizy BAS 19(44)/2010, Kancelaria Sejmu
 82. Opinia dotycząca projektu budżetu państwa na 2011 r. w cz. Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w: Budżet państwa na rok 2011. Ekspertyzy szczegółowe 1, BiuroAnaliz Sejmowych Kancelarii Sejmu
 83. Opinia dotycząca projektu budżetu państwa na 2011 r. w zakresie państwowego długu publicznego, gwarancji i poręczeń oraz należności Skarbu Państwa w: Budżet państwa na rok 2011. Ekspertyzy szczegółowe 1, Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu
 84. Opinia dotycząca "Strategii zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2011-2014" w: Budżet państwa na rok 2011. Ekspertyzy szczegółowe 1, Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu
 85. Opinia dotycząca projektu budżetu państwa na 2011 r. w cz. Obsługa długu zagranicznego i krajowego w: Budżet państwa na rok 2011. Ekspertyzy szczegółowe 1, Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu
 86. Pakt na rzecz stabilności i wzrostu, Infos BAS nr 4(96)/2011, Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu
 87. Przychody z prywatyzacji i ich rozdysponowanie w budżecie państwa, Analizy BAS nr 7(51)/2011, Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu
 88. Nowe rozwiązania w finansach publicznych w Unii Europejskiej i w Polsce w obliczu problemu zadłużenia, w: Finanse publiczne a kryzys ekonomiczny, red. A. Alińska, B.Pietrzak, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2011
 89. Zarządzanie długiem Skarbu Państwa. Implikacje dla strefy euro, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2011
 90. Zadłużenie  miast na prawach powiatu i województw w świetle badania ankietowego, Analizy BAS nr 13(57)/2011, Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu
 91. Governance of public debt management agency in selected OECD countries, Holistica-Journal of Business and Public Administration issue 2/2011, (współautor G. Gołębiowski)
 92. Inflacja w Polsce, Analizy BAS nr 15(59)/2011, Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu
 93. Agencje wykonawcze, Infos BAS nr 17(109)/2011, Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu
 94. Nowe rozwiązania w finansach samorządowych w świetle wzrostu zadłużenia publicznego w Polsce, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, Zeszyt 3/2011. s.39-51
 95. Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza. Studium przypadku, red. B. Gumińska, K. Marchewka-Bartkowiak, B. Szeląg, Zeszyt naukowy studiów podyplomowych AWIKZ, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań 2011
 96. Finanse i rachunkowośc budżetowa. Studium przypadku, red. T. Gabrusewicz, L. Nowak, K. Marchewka-Bartkowiak, Zeszyt naukowy studiów podyplomowych FIRB, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań 2011
 97. Zabezpieczenie płynności sektora publicznego w obliczu kryzysu zadłużenia, w: Rynek finansowy w okresie zaburzeń, Zeszyt Naukowy nr 202, red. W. Przybylska-Kapuścińska, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2011, s. 30-43
 98. Zadłużenie samorządów terytorialnych w Polsce, Studia BAS nr 4(28) 2011, Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu (współautor Monika Korolewska)
 99. Indywidualny wskaźnik zadłużenia samorządów terytorialnych, Infos BAS nr 21(113) 2011, Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu (wspołautor Monika Korolewska)
 100.  Wpływy budżetowe ze sprzedaży uprawnień do emisji gazów cieplarnianych w systemie ETS oraz możliwe warianty ich alokacji, Studia BAS Wyd. Kancelarii Sejmu nr 1(29)/2012
 101. Nowe ponadnarodowe reguły budżetowe odpowiedzią na kryzys zadłużenia w strefie euro, Studia Ekonomiczne PAN nr 1/2012
 102. Ramy budżetowe państw członkowskich - nowe regulacje prawne w zakresie polityki budżetowej w Unii Europejskiej, w: Finanse Unii Europejskiej, Studia BAS nr 3(31)/2012
 103. Potrzeby pożyczkowe jednostek sektora finansów publiznych, Infos BAS nr 17(131)2012, Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu
 104. Leksykon budżetowy BAS, red. G. Gołębiowski, K. Marchewka-Bartkowiak, Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu  Rhttp://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/BASLeksykon.xsp
 105. Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza. Studium przypadku. Zeszyt 2, red. B. Gumińska, K. Marchewka-Bartkowiak, B. Szeląg, Wyd. CeDeWu.PL, Warszawa 2012
 106. Finanse i rachunkowośc budżetowa. Studium przypadku. Zeszyt 2, red. T. Gabrusewicz, L. Nowak, K. Marchewka-Bartkowiak, Wyd. CeDeWu.PL, Warszawa 2012
 107. Rola rady polityki fiskalnej w aspekcie wdrożenia nowych ram budżetowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, w: Stabilność systemu finansowego - instytucje, instrumenty, uwarunkowania, red. A. Alińska, B. Pietrzak, Wyd. CeDeWu.PL, Warszawa 2012, s. 233-242
 108. Reguły fisklane w warunkach kryzysu finansów publicznych, Ekonomia i Prawo Tom X, Nr 3/2012
 109. Indywidualny wskaźnik  zadłużenia JST - ocena krytyczna i propozycje zmian, Analizy BAS nr 21(88)/2012, Kancelaria Sejmu (współautor - Marcin Wiśniewski)
 110. Regime de burden gobierno de la Agencia de Gestion de la Deuda Publica en una seleccion de paises miembros de la OCDE, Revista de las Cortes Generales (Journal of Spanish Congress), No. 85/2012 (współautor: G. Gołębiowski)
 111. Budżet zadaniowy, red. K. Marchewka-Bartkowiak, Z. Szpringer, Studia BAS nr 1(33)/2013, Biuro Analiz Sejmowych Wyd. Kancelarii Sejmu
 112. Budżet zadaniowy w samorządach terytorialnych - analiza wyników badania ankietowego oraz studium przypadków na przykładzie miast na prawach powiatu, w: Budżet zadaniowy, red. K. Marchewka-Bartkowiak, Z. Szpringer, Biuro Analiz Sejmowych Wyd. Kancelarii Sejmu, Warszawa 2013, s. 161-188 (współautor M. Korolewska)
 113. Budżet zadaniowy w miastach na prawach powiatu, Infos nr 3(140)/2013, Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu (współautor - Monika Korolewska)
 114. Niezależna instytucja (rada) fiskalna - międzynarodowe modele instytucjonalne. Wnioski dla Polski, Analizy BAS nr 2(91)/2013, Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu  (współautor - G. Gołębiowski)
 115. Korzyści i koszty wejścia Polski do strefy euro w świetle integracji długu i budżetu UGW w: Wprowadzenie euro w Polsce - za i przeciw, Wyd. Sejmowe, Warszawa 2013, ss.63-79
 116.  Konsekwencje zróżnicowania metodologii pomiaru długu publicznego w Polsce, Analizy BAS nr 11(100)/2013, Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu
 117. Obligacje unijne, Infos nr 18(155)/2013, Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu
 118. Redakcja Studia Oeconomica Posnaniensia 2013 vol 4 no. 4(253)
 119.  Rachunkowość, Finanse, Audyt i Kontrola. Studium przypadków sektora publicznego i prywatnego, red. T. Gabrusewicz, K. Marchewka - Bartkowiak, M. Wiśniewski, CeDeWu, Warszawa 2013
 120.  Dyplomacja ekonomiczna w Polsce – organizacja, zadania i kierunki działalności, Analizy BAS nr 6(110)/2014, Biuro Analiz Sejmowych

http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/publikacjaBAS.xsp?documentId=029C6AEF0AD42C80C1257CB000237FC3 

121. Ustawa o finansach publicznych. Komentarz prawno-finansowy, red. H. Dzwonkowski, G. Gołębiowski, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2014, Komentarz finansowy Dział II (autorstwo) i dział III (współautorstwo)

http://wydawnictwo.sejm.gov.pl/publikacje/publikacja_841.html 

122. Obligacje projektowe - nowy instrument finansowania przedsięwzięć PPP w formule project finance na poziomie międzynarodowym i krajowym, w: Partnerstwo Publiczno-Prywatne, red. G. Gołębiowski, K. Marchewka-Bartkowiak, Studia BAS nr 3(39)/2014, s. 139-158 (współautor M. Wisniewski)

http://orka.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/89E5A367B8F5A120C1257D6900465742/$file/Studia_BAS_39i.pdf 

123. Partnerstwo Publiczno-Prywatne, red. G. Gołębiowski, K. Marchewka-Bartkowiak, Studia BAS nr 3(39)/2014

124. Nowe zarządzanie publiczne, Infos BAS nr 18(178)/2014, Biuro Analiz Sejmowych 

http://orka.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/24E1231535A8BDE5C1257D6A003B6AEA/$file/Infos_178.pdf

 125.  Kontrola, audyt, rachunkowość i finanse - praktyczne rozwiązania, red. T. Gabrusewicz, K. Marchewka-Bartkowiak, M. Wiśniewski, CeDeWu, Warszawa 2015, ss. 224

126. Leksykon budżetowy, red. G. Gołębiowski, K. Marchewka-Bartkowiak, Wyd. Sejmowe, Warszawa 2015

https://wydawnictwo.sejm.gov.pl/publikacje/publikacja_870.html 

127. Autorstwo ponad 50 haseł, Leksykon budżetowy, G. Gołębiowski, K. Marchewka-Bartkowiak, Wyd. Sejmowe, Warszawa 2015

128. Relacje biznesu i administracji, red. K. Marchewka-Barkowiak, A. Grycuk, Studia BAS nr 1(41)/2015, Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu

 http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/publikacjaBAS.xsp?documentId=561DC90923051B7DC1257E270039A707

129. Dyplomacja handlowa w krajach Unii Europejskiej jako przykład współpracy administracji i przedsiębiorstw , Studia BAS nr 1(41)/2015, Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu  (współautorka Ida Musiałkowska)

http://orka.sejm.gov.pl/wydbas.nsf/0/28868875A4DB1843C1257E27003A6100/%24File/Strony%20odStudia_BAS_41-7.pdf 
 

130.  Polska wobec planów integracji budżetu strefy euro, w: 10 lat członkostwa w Unii Europejskiej, red. nauk. E. Małuszyńska, G. Mazur, I. Musiałkowska, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2015, s. 31-42

131. Rola salda pierwotnego w stabilizowaniu długu publicznego w krajach członkowskich strefy euro w latach 1999-2013, w: Unia Europejska wobec wyzwań przyszłości - aspekty prawne, finansowe i handlowe, red. E. Małuszyńska, G. Mazur, P. Idczak, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2015, s. 159-170 (współautor: M. Wiśniewski)

132. Finanse, rachunkowość, kontrola i audyt w sektorze publicznym i prywatnym, red. T. Gabrusewicz, K. Marchewka-Bartkowiak, M. Wiśniewski, CeDeWu, Warszawa 2015

133. Analiza zależności wzajemnych pomiędzy budżetem a PGL Lasy Państowe, w: Organizacja. Wizja lesnictwa w Polsce. Wizja i misja organizacji gospodarczej PGL Lasy Państowe, red. K. Jodłowski, K. Rykowski, Instytut Badawczy Lesnictwa 2015, 197-208

134. Obywatelstwo i społeczeństwo obywatelskie w Polsce, red. B. Kłos, K. Marchewka-Bartkowiak, Studia BAS nr 4(44)/2015, Wyd. Sejmowe

 http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/publikacjaBAS.xsp?documentId=D078F95C77DDAE25C1257F400041BD2D

135. Budżet obywatelski jako przejaw aktywności społecznej – analiza doświadczeń na przykładzie jednostek samorządu terytorialnego, Obywatelstwo i społeczeństwo obywatelskie w Polsce, red. B. Kłos, K. Marchewka-Bartkowiak, Studia BAS nr 4(44)/2015, Wydawnictwo Sejmowe (współautorka Monika Korolewska), s.123-140

http://orka.sejm.gov.pl/wydbas.nsf/0/60F2A8FD45E1B332C1257F4000424B76/%24File/Strony%20odStudia_BAS_44-6.pdf 

136. Obligacje społeczne – nowy instrument finansowania zadań społecznych, Obywatelstwo i społeczeństwo obywatelskie w Polsce, red. B. Kłos, K. Marchewka-Bartkowiak, Studia BAS nr 4(44)/2015, Wydawnictwo Sejmowe (współautor Marcin Wiśniewski), s. 205-222

http://orka.sejm.gov.pl/wydbas.nsf/0/321E3C5F899B355FC1257F400042835B/%24File/Strony%20odStudia_BAS_44-9.pdf 
 
 

 

Wybrane opinie dla Komisji Sejmowych

dla Komisji Finansów Publicznychh

 • Opinia dotycząca sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku w zakresie informacji o wykonaniu wydatków w układzie zadaniowym 
 • Opinia dotycząca sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku w części 78 i 79 - Obsługa długu zagranicznego i krajowego
 • Opinia dotycząca sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku w części 98 - Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej
 • Opinia dotycząca sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku w zakresie państwowego długu publicznego, poręczeń i gwarancji oraz należności Skarbu Państwa
 • Opinia dotycząca projektu budżetu państwa na 2012 r. w cz. 98 - Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej, Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu
 • Opinia dotycząca projektu budżetu państwa na 2012 r. w zakresie państwowego długu publicznego, gwarancji i poręczeń oraz należności Skarbu Państwa, Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu
 • Opinia dotycząca "Strategii zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2012-2015", Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu
 • Opinia dotycząca projektu budżetu państwa na 2012 r. w cz. Obsługa długu zagranicznego i krajowego, Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu Opinia dotycząca sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku w części 78 i 79 - Obsługa długu zagranicznego i krajowej 
 • Opinia dotycząca sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku w zakresie państwowego długu publicznego, poręczeń i gwarancji oraz należności Skarbu Państwa
 • Opinia dotycząca sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku w części 19– Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe        
 • Opinia dotycząca sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku w części 77 -Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa
 • Opinia dotycząca sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku w części 78 i 79 - Obsługa długu zagranicznego i krajowego
 • Opinia dotycząca sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku w części 98 - Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej
 • Opinia dotycząca sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku w zakresie państwowego długu publicznego, poręczeń i gwarancji oraz należności Skarbu Państwa
 • Opinia dotycząca sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku w części 98 Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej
 • Opinia dotycząca sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku w zakresie państwowego długu publicznego, poręczeń i gwarancji oraz należności Skarbu Państwa
 • Opinia dotycząca sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku w części 78 i 79 Obsługa długu zagranicznego i krajowego
 • Opinia dotycząca sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku w części 19 – Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe 
 • Opinia o projekcie ustawy o finansach publicznych (druk 1181) oraz projekcie ustawy przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (druk 1182)
 • Opinia merytoryczna na temat projektu ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz Krajowym Funduszu Drogowym a także o zmianie ustawy o Narodowym Banku Polskim (Druk nr 2170)
 • Opinia dotycząca rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym (Druk Sejmowy nr 2470) oraz sprawozdania Komisji Finansów Publicznych w powyższym zakresie (Druk 2496)
 • Opinia nt. rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją wydatków budżetowych (Druk nr 2413)
 • Opinia na temat senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Druk 2211)
 • Opinia merytoryczna dotycząca Rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Druk Sejmowy 3576)

dla Komisji ds. Unii Europejskiej

 • Opinia merytoryczna w sprawie Wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności UE (COM (2009)445)
 • Opinia merytoryczna dotycząca wniosku Decyzji Rady zmieniającej Decyzję Rady 2009/459/WE z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie udzielenia Rumunii średnioterminowej pomocy finansowej Wspólnoty - COM(2010)50
 • Opinia merytoryczna dotycząca wniosku w sprawie rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 479/2009 w odniesieniu do jakości danych statystycznych w kontekście procedury nadmiernego deficytu - COM(2010)53
 • Opinia merytoryczna dotycząca wniosku w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr .../.. z dnia [...] r. zmieniającego Rozporządzenie (WE) nr 1905/2006 ustanawiającego Instrument finansowania współpracy na rzecz rozwoju (COM(2010)102)
 • Opinia merytoryczna dotycząca wniosku w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) zmieniające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich w zakresie dotyczącym Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych
 • Opinia merytoryczna dotycząca wniosku w sprawie rozporządzenia Rady (UE) nr …/.. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 7/2010 otwierające i ustalające sposób zarządzania autonomicznymi kontyngentami taryfowymi Unii na niektóre produkty rolne i przemysłowe COM(2010) 201
 • Opinia merytoryczna dotycząca wniosku Rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1255/96 zawieszające czasowo cła autonomiczne Wspólnej taryfy celnej na niektóre produkty przemysłowe, rolne i rybne COM(2010) 278
 • Opinia merytoryczna dotycząca wniosku w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1060/2009 w sprawie agencji ratingowych COM(2010) 289
 • Opinia merytoryczna dotycząca wniosku Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami w zakresie wieloletnich ram finansowych, w celu zaspokojenia dodatkowych potrzeb finansowych projektu ITER (COM(2010)403)
 • Opinia merytoryczna dotycząca wniosku w sprawie Rozporządzenia Rady (UE) nr …/.. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1467/97 w sprawie przyspieszenia i wyjaśnienia procedury nadmiernego deficytu (COM(2010)522)
 • Opinia merytoryczna dotycząca wniosku w sprawie Dyrektywy Rady w sprawie wymogów dotyczących ram budżetowych w państwach członkowskich (COM(2010)523)
 • Opinia merytoryczna dotycząca wniosku Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie skutecznego egzekwowania nadzoru budżetowego w strefie euro (COM(2010) 524)
 • Opinia merytoryczna dotycząca wniosku Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie środków egzekwowania korekty nadmiernych zaburzeń równowagi makroekonomicznej w strefie euro (COM(2010) 525)
 • Opinia merytoryczna dotycząca wniosku Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1466/97 w sprawie wzmocnienia nadzoru pozycji budżetowych oraz nadzoru i koordynacji polityk gospodarczych (COM(2010) 526)
 • Opinia merytoryczna dotycząca wniosku Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zapobiegania zaburzeniom równowagi makroekonomicznej i ich korygowania (2010)527)
 • Opinia merytoryczna i prawna dotycząca Komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów – Budżet z perspektywy „Europa 2020”(KOM(2011) 500 wersja ostateczna) 

 

dla Komisji Nadzwyczajnej „Przyjazne państwo”

 • Opinia nt. skutków finansowych dla budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządów terytorialnych proponowanych przez Komisję zmian w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych (wo_KB/A-277
 • Opinia nt. skutków finansowych dla budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządów terytorialnych proponowanych przez Komisję zmian w ustawie o systemie oświaty (ZGW/A-287)
 • Opinia nt. skutków finansowych dla budżetu państwa proponowanych przez Komisję zmian w projekcie nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, z dnia 2 września 2009 r.
 • Opinia nt. skutków finansowych dla budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego proponowanych przez Komisję zmian w projekcie ustawy o broni i amunicji (FRSwP/A-285.5)
 • Opinia nt. skutków finansowych dla budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego proponowanych przez Komisję zmian w projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz o zmianie innych ustaw (wo KB/303.2)

 

Obszar zainteresowań

finanse, finanse publiczne, zarządzanie długiem publicznym (zarządzanie aktywami i pasywami), rynek finansowy (w tym papierów dłużnych), zarządzanie i nadzór w sektorze publicznym (w tym kontrola i audyt), polityka pieniężna, finanse Unii Europejskiej, rachunkowość sektora publicznego

 

Wypromowane prace doktorskie

1. Klaudia Kaczmarek (Jarno), rozprawa doktorska pt. Fundusze węglowe jako podmiot realizacji polityki klimatycznej, wrzesień 2015

2. Ireneusz Rosiek, Rola kontroli zarządczej w zarządzaniu jednostką samorządu terytorialnego - analiza na przykładzie gmin województwa kujawsko-pomorskiego, czerwiec 2016

Dydaktyka

Wykłady (studia dyplomowe, magisterskie, podyplomowe, doktoranckie):

 • Finanse publiczne
 • Zarządzanie długiem publicznym
 • Rynek instrumentów skarbowych
 • Rachunkowość i sprawozdawczośc budżetowa
 • Podstawy kontroli i audytu
 • Zarządzanie publiczne i public governance
 • Doradztwo w projektach publiczno-prywatnych
 • Polityka fiskalna w uniii walutowej
 • Budzet Unii Europejskiej
 • Polityka pieniężna
 • Europejski system pieniężny
 • European Monetary System

Seminarium licencjackie i magisterskie:

 • Zarządzanie finansami i nadzór w sektorze publicznym
 • Finanse sektora publicznego i Unii EuropejskiejFinanse sektora publicznego i Unii Europejskiej 

Seminarium podyplomowe

 • Zarządzanie finansami i nadzór w sektorze publicznym

Seminarium doktorskie (tematyka)

 •  Zarządzanie finansami i nadzór w sektorze publicznym
 • Rynek finansowy
 • Finanse Unii Europejskiej
 • Bankowość i polityka pieniężna

Pełnione funkcje

Funkcje pełnione na Uczelni: 
 • Kierownik dwóch studiów podyplomowych: „Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza” oraz „Finanse i rachunkowość budżetowa”
 • członek Rady Wydziału Ekonomii
 • Wiceprzewodnicząca Rady Finansów organu opiniodawczo-doradczego przy Dziekanie Wydziału Ekonomii w ramach współpracy WE z praktyką
 • członek Rady Programowej Studiów Podyplomowych WSB-UEP (Wielkopolska Szkoła Biznesu UEP)
 • członek Wydziałej Komisji ds. Programowania Studiów
 • członek Komitetu Redakcyjnego czasopisma UEP pt: Studia Oeconomica Posnaniesia
 • Przewodnicząca Kapituły Konkursu Wiedzy o Finansach Finansomania 2015
 • Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Konferencji naukowej: "Budżet zadaniowy - doświadczenia, kontrowersje i wyzwania", konferencja organizowana przez KTPiPP, Katedrę Teorii i Historii Ekonomii UEP oraz Biuro Analiz Sejmowych i Najwyższą Izbę Kontroli, 14 marca 2013 r.
 • Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego  Konferencji naukowej "Współczesne wyzwania polityki finansowej....po kryzysie....przed kryzysem", konferencja organizowana przez KTPiPP oraz Towarzystwo Ekonomistów Polskich, 20 października 2011 r. r r.r
 • opiekun SKN Pecunia w latach 2003-2006
Funkcje pełnione poza Uczelnią: 
 • specjalista ds. finansów publicznych w Biurze Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu
 • Przewodnicząca Rady Programowej czasopisma naukowego pt. "Studia BAS" wydawanego przez Kancelarię Sejmu http://www.bas.sejm.gov.pl/studia.php 
 • redaktor Leksykonu budżetowego BAS, Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu,  RP, http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/BASLeksykon.xsp
 • członek  Working Group on Economic and Budgetary Affairs, European Centre for Parliamentary Research and Documentation (ECPRD)  - reprezentantka BAS
 • członek Towarzystwa Ekonomistów Polskich
 • członek Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu Centralnego Domu Maklerskiego Pekao SA

 

Odbyte staże zagraniczne

 • Bank centralny Belgii, Bruksela
 • Bank centralny Włoch, Rzym

Prezentacja badań

Prezentacje badań i wykłady na zaproszenie 

(wybrane konferencje, seminaria, spotkania):

BbBd 

Budżet zadaniowy w samorządach terytorialnychna przykładzie miast na prawach powiatu
– analiza wyników badania ankietowego
oraz studium przypad

 

Budżet zadaniowy w samorządach terytorialnychna przykładzie miast na prawach powi

– analiza wyników badania ankie1. Analiza zalezności wFin

oraz studium AgeiFiFfFinansowe zalezności pomiędzy PGL Lasy Państowe a budżetem państwa, V Konferencja ekonomiczno-leśna organizowana przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Wydział Leśny pt. Międzysektorowe problemy współpracy w polskim lesnictwie, Kołobrzeg 30.09-2.10.2015

Ageing population - New Challenges for Fiscal Policy in European Countries - survey results, European Centre for Parliamentary Research and Documentation (ECPRD), Economic and Budgetary Affairs, Workig Group Meeting 2015, Warszawa 28-29 maja 2015, Senat RP

http://www.senat.gov.pl/aktualnosci/art,7982,seminarium-ecprd-nt-odpowiedzialnej-polityki-fiskalnej-bezpieczenstwa-socjalnego-i-postepu-technologicznego.html 

  http://www.senat.gov.pl/aktualnosci/art,7982,seminarium-ecprd-nt-odpowiedzialnej-polityki-fiskalnej-bezpieczenstwa-socjalnego-i-postepu-technologicznego.htmlhttp://www.senat.gov.pl/aktualnosci/art,7982,seminarium-ecprd-nt-odpowiedzialnej-polityki-fiskalnej-bezpieczenstwa-socjalnego-i-postepu-technologicznego.html   http://www.senat.gov.pl/aktualnosci/art,7982,seminarium-ecprd-nt-odpowiedzialnej-polityki-fiskalnej-bezpieczenstwa-socjalnego-i-postepu-technologicznego.html  Analiza   zależności wzajemnych pomiędzy budżetem a PGL Lasy Państwowe, Narodowy Program Leśny, Sękocin Stary 18 listopada 2014  

 http://npl.ibles.pl/sites/default/files/referat/referat_k.marchewka-bartkowiak.pdf

Pension reform and its fiscal and social impact - the case of Poland, Konferencja pt. Growing income inequality and democratic stability, European Centre for Parliamentary Research and Documentation (ECPRD), Working Group on Economic and Budgetary Affairs , 5-6 czerwca 2014, Parlament Wlk. Brytanii

Polska wobec integracji budżetu strefy euro, Miedzynarodowa Konferencja Naukowa "10 lat po największym rozszerzeniu Unii Europejskiej", Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 24-25 kwietnia 2014

Budżet zadaniowy na przykładzie rolnictwa. Zadania ODR - spotkanie kierownictwa i służb finansowych Wojewódzkich Oddziałów Doradztwa Rolniczego, Sielinko 29 styczeń 2014

Budżet zadaniowy w oświacie - spotkanie Kuratorów Oświaty zorganizowane przez Wielkopolskie Kuratorium Oświaty, Kórnik 5 listopada 2013

Debt contrl mechanism - the experience of Poland,  ECPRD - Economic and Budgetary Affairs, Workig Group Meeting 2013 Vienna, Austrian Parliament, 20-21 June 2013

Budżet zadaniowy w samorządach terytorialnych na przykładzie miast na prawach powiatu – analiza wyników badania ankietowego oraz studium przypadków, Konferencja naukowa "Budżet zadaniowy - doświadczenia, kontrowersje i wyzwania", UEP, Poznań 14 marca 2013 

Wnioski z analiz symulacyjnych wybranych wariantów zmian konstrukcji  IWZ, Ogólnopolska Konferencja pt. "Indywidualny wskaźnik zadłużenia – przewidywane problemy finansowe samorządów i możliwe zmiany regulacji prawnej", Śląski Związek Gmin i Powiatów oraz Związek Miast Polskich, Katowice 25 lutego 2013 r.

Budgetary Consolidation during the Financial Crisis - the experience of Poland,  European Centre for Parliamentary Research and Documentation (ECPRD), Working Group on Economic and Budgetary Affairs, Rome 7-8 czerwca 2012 r http://www.parlamento.it/ecprd2012/100664/100886/sommario.htm 

Seminarium Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN pt. "Czy obecny paradygmat finansów publicznych sprosta wyzwaniom współczesnym i przyszłym", Warszawa dnia 26 stycznia 2012 r. http://www.inepan.waw.pl/aktualnosci.html?id_komunikat=278 

Reforma Paktu Stabilności i Wzrostu a wyzwania dotyczące finansów publicznych, Konferencja naukowa "Współczesne wyzwania polityki finansowej....po kryzysie....przed kryzysem", konferencja organizowana przez KTPiPP oraz Towarzystwo Ekonomistów Polskich, 20 października 2011  r. r

Problem redefinicji długu publicznego w UE oraz w Polsce, Seminarium wewnętrzne Narodowego Banku Polskiego, Warszawa dnia 14 września 2010 r.

Zarządzanie długiem publicznym w krajach Unii Europejskiej, Seminarium wewnętrzne Narodowego Banku Polskiego, Warszawa dnia 12 marzec 2008 roku

Gwarancje i poręczenia państwowe jako źródło ryzyka fiskalnego – analiza doświadczeń międzynarodowych i polskich, Seminarium wewnętrzne Narodowego Banku Polskiego Warszawa dnia 12 kwietnia 2006 rok

Government debt management. The scope of reforms undertaken and constraints on further development in Poland, Warsztaty mistrzowskie z prof. Jürgenem von Hagenem oraz prof. Markiem Hallerbergiem, Finanse publiczne a polityka. Organizacja procesu budżetowego w Polsce i na świecie, Program Sprawne Państwo Ernst & Young, Warszawa czerwiec 2006

Audyt i kontrola zarządzania długiem publicznym, Seminarium wewnętrzne Narodowego Banku Polskiego, Warszawa dnia 9 października 2004 roku (współaut. Grzegorz Gołębiowski)

Cele i niezależność zarządzania długiem publicznym – analiza państw UE, Seminarium wewnętrzne Narodowego Banku Polskiego, Warszawa dnia 5 lutego 2002 roku

 

Komentarze i wywiady: